Regulamin Stowarzyszenia

Rozdział I – [Postanowienia ogólne]

§1

Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Pasja Porsche, dalej zwane Stowarzyszeniem.

Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów regulaminowych
Stowarzyszenie może prowadzić działania na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszych praw.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Wieliczka.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.,
Prawo o stowarzyszeniach.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej Członków.


Rozdział II – [Cele i zasady działania Stowarzyszenia]

§2

Cele Stowarzyszenia to:
a) Integracja środowiska posiadaczy, użytkowników i pasjonatów pojazdów Porsche
b) Ułatwienie wymiany informacji technicznych o pojazdach samochodowych Porsche
c) Promowanie kultury zachowań drogowych / bezpieczeństwa jazdy samochodem sportowym
d) Propagowanie wiedzy i dobrego wizerunku marki Porsche
e) Promocja i organizacja wolontariatu

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Organizację spotkań i wyjazdów turystycznych posiadaczy pojazdów Porsche
b) Organizację i promowanie szkoleń z jazdy samochodem
c) Organizację i promowanie zawodów pojazdów Porsche
d) Organizację targów i wystaw
e) Publikacja informacji w mediach społecznościowych i na stronie internetowej
f) Wydawanie materiałów związanych z celami Stowarzyszenia,
g) Współdziałanie z innymi klubami Porsche w Polsce i na świecie

Rozdział III – [Władze Stowarzyszenia]

§3

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Zebranie Wszystkich Członków zwane dalej Zebraniem Członków
b) Zarząd.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
jawnym

Zarząd, poszczególni jego członkowie są wybierani przez Zebranie Członków kwalifikowaną większością ½
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania

Członkowie Zarządu sprawują swoje obowiązki do dnia podjęcia uchwały o powołaniu odpowiednio nowego
Zarządu, chyba że Zebranie Członków postanowi inaczej.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.

Rozdział IV – [Zebranie Wszystkich Członków – Zebranie Członków]

§4

Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni i mają oni głos stanowiący.

Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w Zebraniu Członków z głosem doradczym.

Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§5

Zwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, do dnia 30 czerwca.

Przedmiotem obrad zwyczajnego Zebrania Członków jest w szczególności rozpatrywanie i zatwierdzanie
sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok
sprawozdawczy.

Zawiadomienie o terminie i projekcie porządku zwyczajnego Zebrania Członków wysyłane jest na co najmniej
14 dni przed planowanym terminem Zebrania.

§6

Nadzwyczajne Zebranie Członków może zostać zwołane przez Zarząd w każdym czasie, z ważnych
powodów.

Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Zebranie Członków na wniosek co najmniej 1/3 członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Zebranie Członków może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których rozpatrzenia zostało
zwołane.

Zawiadomienie o terminie i projekcie porządku nadzwyczajnego Zebrania Członków wysyłane jest na co
najmniej 14 dni przed jego planowanym terminem.

§7

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo wglądu w swoje dane zawarte w rejestrze członków prowadzonym
przez Zarząd oraz żądania ich aktualizacji. Członkowie są zobowiązani bez zbędnej zwłoki informować
Zarząd o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania/siedziby oraz adresu e-mail.

§8

Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało zwołane zgodnie z Regulaminem.

Uchwały Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.

Z obrad Zebrania Członków sporządza się protokół.

§9

Do kompetencji Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian Regulaminu,
c) wybór i odwoływanie Zarządu (w całości lub poszczególnych członków),
d) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie Zarządowi absolutorium,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ustalania wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

Rozdział V – [Zarząd]

§10

Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§11

Zarząd składa się z od 2 do 3 osób – członków zarządu.

Stowarzyszenie reprezentuje członek Zarządu, a w przypadku zobowiązań przekraczających 1000 zł,
Stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

Posiedzenia Zarządu zwołuje członek zarządu.

Decyzje zapadają za pomocą uchwał zwykłą większością głosów.

Funkcje pełnione przez członków Zarządu są sprawowane nieodpłatnie.

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek śmierci, rezygnacji, zakończenia kadencji, ustania członkostwa w
Stowarzyszeniu, lub odwołania przez Walne Zebranie Członków.

Jeżeli skład Zarządu został uszczuplony w czasie trwania kadencji na skutek śmierci, rezygnacji lub ustania
członkostwa w Stowarzyszeniu, Zebranie Członków może powołać na pozostały okres kadencji nowego
członka Zarządu. Ogólna liczba członków powołanych w tym trybie w tej samej kadencji nie może
przekraczać 1/2 składu Zarządu.

Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą zostać odwołani tylko przez nadzwyczajne Zebranie
Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.

§12

Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów regulaminowych Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
d) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
f) zwoływanie Zebrania Członków,
g) przyjmowanie i skreślanie członków,
h) prowadzenie rejestru członków,
i) inne sprawy określone w Regulaminie.

Rozdział VI – [Członkostwo]

§13

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, mające zdolność prawną, które akceptują cele
Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zrzesza Członków Zwyczajnych zwanych dalej „członkami”.

Członkami – założycielami Stowarzyszenia są Krzysztof Kubit, Marcin Wdowiak i Paweł Wojcicki-Jarocki.

Z chwilą wpisania Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Starostę, Członkowie –
Założyciele zyskują status Członków Zwyczajnych.

Rozdział VII – [Członek Zwyczajny]

§14

Członkiem Zwyczajnym stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która spełnia
łącznie następujące warunki:
a) Daje rękojmię że będzie współpracować w dążeniach do osiągnięcia celów regulaminowych
Stowarzyszenia;
b) Przez co najmniej rok przed złożeniem deklaracji członkowskiej będzie uczestniczyć w życiu
Stowarzyszenia reprezentując członka wspierającego (nie dotyczy – członków założycieli);
c) Zobowiąże się do przestrzegania Regulaminu, w tym do opłacania składek;
d) Złoży deklarację członkowską (nie dotyczy – członków założycieli).

O przyjęciu nowych członków zwyczajnych decyduje Zarząd w formie uchwały podjętej nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

Przed podjęciem uchwały o przyjęciu członka zwyczajnego Zarząd informuje wszystkich członków
zwyczajnych Stowarzyszenia o kandydacie. W ciągu 2 tygodni członkowie zwyczajni mają prawo do
zgłoszenia sprzeciwu, który musi być rozpatrzony przez Zarząd.

Każdy członek zwyczajny dysponuje jednym głosem podczas głosowania na Walnym Zebraniu Członków.

§15

Członkowie zwyczajni mają następujące prawa:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
b) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów
regulaminowych Stowarzyszenia,
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia,
d) zgłaszanie kandydatów do władz.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
c) przestrzegania Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek,
e) dbałości o dobre imię Stowarzyszenia oraz wzrost jego roli i znaczenia.

Rozdział VIII – [Ustanie Członkostwa]

§16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnego złożenia na ręce Zarządu pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia,
b) wykluczenia przez Zarząd:
 z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub nie wypełniania innych zobowiązań
wobec Stowarzyszenia
 z powodu rażącego naruszenia Regulaminu lub nieprzestrzegania uchwał Zarządu
Stowarzyszenia,
 z powodu działania na szkodę interesów Stowarzyszenia,
 ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu lub pełnej zdolności do czynności
prawnych,
d) śmierci członka będącego osobą fizyczną.

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do
Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na
najbliższym Zebraniu Członków. Uchwała Zebrania Członków jest ostateczna. Od momentu podjęcia uchwały
przez Zarząd do czasu podjęcia uchwały Zebrania Członków członkostwo ulega zawieszeniu, tzn. ulegają
zawieszeniu wszystkie prawa i obowiązki członka za wyjątkiem obowiązku opłacania składek, przestrzegania
regulaminu i uchwał władz stowarzyszenia oraz dbałości o dobre imię Stowarzyszenia.

Rozdział IX – [Majątek Stowarzyszenia]

§17

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne i wszelkie inne prawa
majątkowe.

Dochodami Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) subwencje, dotacje, darowizny, zapisy i spadki,
c) dochód z odsetek od lokat bankowych oraz z innych instrumentów finansowych,
d) wpływy ze zbiórek publicznych,

Składka członkowska jest płatna rocznie z góry do dnia 31 marca każdego roku, na konto bankowe
Stowarzyszenia. Członek Stowarzyszenia przyjęty w trakcie roku kalendarzowego opłaca składkę
członkowską w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy pozostałych do końca roku, licząc od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym podjęta została decyzja o przyjęciu. Składka członkowska jest
bezzwrotna.

Dochody z subwencji, dotacji, darowizn, zapisów i spadków mogą być użyte na realizację wszystkich celów
Stowarzyszenia, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§18

Rachunkowość i gospodarkę pieniężną prowadzi się według obowiązujących przepisów.

Rok sprawozdawczy jest rokiem kalendarzowym.

Zarząd sporządza sprawozdanie finansowe.

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek z majątku Stowarzyszenia lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników
oraz osobom, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników
oraz osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Rozdział X – [Zmiana Regulaminu]

§19

Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu podejmuje Walne Członków zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Rozdział XI – [Rozwiązanie Stowarzyszenia]

§20

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje nadzwyczajne Zebranie Członków kwalifikowaną
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków wybiera likwidatora, wskazuje termin
rozpoczęcia likwidacji oraz określa przeznaczenie majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.